Kwesta na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Co roku, 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta organizowało kwestę na cmentarzach na rzecz bezdomnych i ubogich. W tym roku, z powodu zamknięcia cmentarzy, zbiórka w tradycyjnej formie się nie odbędzie. Organizację i jej działania można wesprzeć wpłacając pieniądze przez serwis Pomagam.pl (https://pomagam.pl/kwesta2020).

Poniżej prezentujemy informacje na temat działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zamieszczoną w opisie zbiórki na serwisie Pomagam.pl:

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jest katolicką, świecką i niezależną organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu patrona św. Brata Alberta. Misję tą realizujemy m.in. poprzez:

  1. zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, hosteli, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym, ubogim i uzależnionym;
  2. działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną;
  3. reintegrację zawodową i społeczną oraz umożliwienie zatrudnienia wspieranego zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym;
  4. współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy społecznej;
  5. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i inspirowanie badań naukowych nad bezdomnością;
  6. zrzeszanie i szkolenie wolontariuszy zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co roku 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych organizujemy na rzeszowskich i okolicznych cmentarzach kwestę na rzecz bezdomnych i ubogich, którą udawało się przeprowadzić jedynie przy wsparciu i zaangażowaniu ogromnej liczby wolontariuszy – w większości młodzieży szkolnej. W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19 i panujące w związku z tym obostrzenia udział młodzieży w naszej akcji będzie mocno ograniczony, o ile w ogóle możliwy, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, otwartych i wrażliwych na los osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej o wsparcie finansowe, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten okres, podczas przedłużającej się i nasilającej wręcz pandemii, dla wszystkich jest wyjątkowo trudny, jednak nie zapominajmy o osobach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – bezdomnych, ubogich, zwalnianych z zakładów karnych, bezrobotnych i innych. Dla nich pandemia koronawirusa jest szczególnie dotkliwa. My również ponosimy dodatkowe koszty związane z walką z COVID-19 i zabezpieczeniem naszych podopiecznych przed zakażeniem wirusem.

Nasz budżet jest bardzo ograniczony, środki które otrzymujemy z dotacji nie wystarczają na sfinansowanie wszystkich prowadzonych przez nas działań a pieniądze zbierane podczas kwesty zawsze były dla nas ratunkiem – pozwalały wesprzeć podejmowane przez nas inicjatywy.

Środki zebrane w trakcie tej zbiórki przeznaczymy m.in. na:

  1. prowadzenie 3 schronisk dla bezdomnych: w Rzeszowie i Jaśle dla mężczyzn oraz w Racławówce dla kobiet;
  2. prowadzenie hostelu, noclegowni i łaźni w Rzeszowie;
  3. prowadzenie kuchni dla ubogich w Rzeszowie, która dziennie wydaje ok. 500 posiłków;
  4. prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które uczy naszych podopiecznych umiejętności zawodowych oraz pełnienia na nowo ról społecznych.

Na zdjęciu kwesta na cmentarzu Wilkowyja 1 listopada 2017 r. (fot. T. Nowak)

Udostępnij