Polany

Polany

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Polany leży w Beskidzie Niskim, 21 km. na południe od Nowego Żmigrodu. Etnicznie był to teren zamieszkały przez Łemków. Od XVII w. do czasów ostatniej wojny byli oni katolikami obrządku grecko-katolickiego. Na terenie grecko-katolickiej parafii w Polanach była mała enklawa ludności polskiej – Huta Polańska z małą kaplicą obrządku łacińskiego. Nieliczna tutaj ludność polska należała do łacińskiej parafii w Nowym Żmigrodzie. Podczas działań wojennych wszystkie świątynie na tym terenie doznały znacznych uszkodzeń. W wyniku wysiedlenia ludności łemkowsko-ukraińskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej okolica Polan prawie opustoszała. Jednak z czasem zaczęli sprowadzać się mieszkańcy z innych miejscowości.
W 1949 r. Starostwo Krośnieńskie przekazało świątynie w Polanach, Myscowej, Olchowcu, Ciechani dla obrządku rzymsko-katolickiego. Potrzeby religijne mieszkańców Polan i okolicznych wiosek zaspakajane były przez duchowieństwo z Nowego Żmigrodu oraz przez jedynego pozostałego kapłana grecko-katolickiego z Krempnej, ks. Jana Wysoczańskiego. Sprawniejszą opiekę duszpasterską otrzymały Polany dopiero z chwilą utworzenia parafii w Desznicy w 1957 r. W czerwcu 1969 r. Kuria Biskupia obsadziła, istniejącą formalnie od 20 lat, ekspozyturę w Myscowej. Nowy duszpasterz, ks. Janusz Szczepański, objął opiekę nad Myscową, Olchowcem i Polanami.
Ks. Jan Delekta – trzeci w kolejności proboszcz w tej parafii w latach 1988 -1993 wybudował nową plebanię w Polanach, oraz podjął się rekonstrukcji kościoła w Hucie Polańskiej. Na terenie Parafii Polany znajdują się cztery świątynie. Kościół parafialny w Poalanch (dawna cerkiew gr.-kat.) p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, zbudowany przed 1914 r. Poświęcony 19.11.1972 r.
Kościół filialny w Myscowej (dawna cerkiew gr.-kat.) p.w. Matki Bożej Matki Kościoła, zbudowany w 1796r. Kościół filialny w Olchowcu (cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Mikołaja, zbudowana w okresie międzywojennym. (Własność parafii grecko-katolickiej współużytkowana przez obrządek rzymsko-katolicki). Kościół filialny w Hucie Polańskiej, poświęcony w 1995 r., p.w. św. Jana z Dukli i św. Huberta. W świątyniach w Polanach i Olchowcu posługę duszpasterską dla wiernych obrządku greko-katolickiego pełni ksiądz grecko- katolicki Juliusz Krawiecki z Zyndranowej.

Mapa