Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

Kontakt

Witolda 11A
35-302 Rzeszów
17 871 24 30
601 292 425
rektor@wsd.rzeszow.pl

CENTRALA INSTYTUTU TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO

Witolda 11A
35-302 Rzeszów
17 871 24 00
17 871 24 36
17 871 24 29 /sekretariat
seminarium@wsd.rzeszow.pl

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Witolda 11A
35-302 Rzeszów
17 871 24 31
605 953 713
biuro@wsd.rzeszow.pl

Dar dla Wyższego Seminarium Duchownego
Nr konta 86 1240 1792 1111 0000 1973 5184

Przełożeni

Rektor
Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL

Dyrektor Administracyjny
Ks. mgr Bogusław Babiarz

Dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych
Ks. dr Sławomir Jeziorski

Prefekt
Ks. dr Mateusz Rachwalski

Prefekt etapu propedeutycznego
Ks. mgr Krystian Winiarski

Ojcowie Duchowni
Ks. mgr Nikodem Rybczyk
Ks. mgr Andrzej Szpaczyński

Linki

www.wsd.rzeszow.pl
www.biblioteka.wsd.rzeszow.pl/

ZASADY PRZYJMOWANIA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Podstawą przyjęcia do WSD są:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (e-mail: akubis@gmail.com lub rektor@wsd.rzeszow.pl )
 2. Złożenie w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujących dokumentów:
  • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do księdza rektora, o przyjęcie do seminarium.
  • Własnoręcznie napisany życiorys.
  • Oryginał świadectwa maturalnego. 
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania.
  • Opinia księdza proboszcza.
  • Opinia księdza katechety ze szkoły średniej.
  • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów.
  • Dwie fotografie w formacie zgodnym z wymaganiami do dowodu osobistego z podpisem na odwrocie.
 3. Zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje (1) pracę pisemną z j. polskiego oraz ustne sprawdzenie znajomości (2) Ewangelii według św. Marka oraz (3) Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. W roku 2024 egzamin odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w dwóch terminach: 13 lipca (sobota) oraz 2 września (poniedziałek) o godz. 9:00.

Rektor:
Ks. Adam Kubiś
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
akubis@gmail.com lub rektor@wsd.rzeszow.pl 

Udostępnij