Rzeszów – św. Michała

Rzeszów – św. Michała

Udostępnij

Historia parafii

W 1980 r. pani Helena Cieślewicz przekazała na rzecz Kurii Diecezjalnej w Przemyślu budujący się dom przy ul. Kwietniowej, który miał być przeznaczony na kaplicę i salę katechetyczną. Po odpowiednim przystosowaniu budynku rozpoczęła się w nim katechizacja, a ks. proboszcz parafii p. w. Św. Rocha w Słocinie otworzył kaplicę p.w. Św. Trójcy. W następnym roku, l lipca, bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, kaplicy nadał statut kaplicy rektorskiej oraz desygnował dla niej ks. Stanisława Poterę, z misją budowy kościoła i zorganizowania parafii.
Budowa kościoła rozpoczęła się już 25.09.1981 r. Wcześniej w wielkiej tajemnicy przygotowywano materiały budowlane. Gotowe elementy zostały przewiezione na plac budowy. W ciągu dwóch dni stanęły zręby świątyni. Parafianie pracowali z wielkim poświęceniem, mimo gróźb i prób zastraszenia ze strony władz komunistycznych.
W niedzielę, 27.09.1981 r., ks. Dziekan Stanisław Mac wraz z ks. Stanisławom Foltą i ks. Stanisławom Królem celebrowali w nowo wzniesionym kościele pierwszą Mszę św. Powstającą świątynię oddano pod opiekę Św. Michała Archanioła.
W dniu 08.11.1981 r., W czasie wizytacji kanonicznej macierzystej parafii Słocina, bp Ignacy Tokarczuk, poświęcił nową świątynię.
0l.08.1982 r. Ordynariusz Przemyski erygował parafię p.w. Św. Michała Archanioła. Pierwszym proboszczem mianował ks. Stanisława Poterę.
Do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: w 1987 r. przeprowadzono, bardzo trudne technicznie, poszerzenie kościoła o dwie nawy boczne i podniesienie dachu świątyni o 2 m. W latach 1985 – 87 został wybudowany Dom Parafialny, w którym początkowo odbywała się katechizacja, a po powrocie religii do szkoły stał się zapleczem duszpasterskim dla licznych grup i stowarzyszeń działających przy parafii. W budynku znajduje się biblioteka, kawiarnia „Pod Dzidą” dla młodzieży. Mieści się w nim również Diecezjalne Biuro Akcji Katolickiej. Parafia wydaje trzy gazetki: dla dorosłych „Michael”, dla młodzieży oazowej „Agape”, dla dzieci „Mały Michael”.
W 1983 r. rozpoczęły pracę w parafii SS. Służebniczki Starowiejskie i zamieszkały w budynku ofiarowanym przez rodzinę Hajduków, przy ul. Powstańców Styczniowych 15. Po śmierci w 1989 r. dobroczyńcy, Heleny Cieślewicz, budynek, od którego rozpoczęła się historia parafii, po rozbudowie i gruntownym remoncie, został przeznaczony na plebanię. W 15-tą rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła, parafianie postawili na placu kościelnym odlaną z brązu figurę Patrona – Św. Michała Archanioła. Z tej okazji część ulicy Kwietniowej otrzymała nazwę ulicy Św. Michała Archanioła. Rok później, na Osiedlu Paderewskiego, została postawiona wykonana z marmuru figura Świętej Rodziny. Obydwa pomniki zaprojektowała i wykonała Tatiana Neweseła, artystka z Tarnopola na Ukrainie.

Mapa