XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim

26 stycznia 2021 r. przypada XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu (zobacz poniżej). Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: razem chroniąc miejsca kultu”.

W związku z pandemią tegoroczne centralne obchody XXI Dnia Islamu odbędą się online 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 18.00 z transmisją na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GRpmAfvTL-0).

Przesłanie Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1441 H./2020 A.D.

„Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu”

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry!

Miesiąc Ramadan, tak ważny w Waszej religii, jest dla Was czymś niezwykle drogim w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. To czas duchowego uzdrowienia i wzrostu, dzielenia się z ubogimi, umacniania więzi z krewnymi i przyjaciółmi.

Dla nas, Waszych chrześcijańskich przyjaciół, jest on okazją, aby jeszcze bardziej zacieśnić nasze relacje z Wami poprzez składanie Wam życzeń, spotkania z Wami przy tej okazji i, tam gdzie to możliwe, zasiadania z Wami do iftarowego posiłku. Ramadan i Id al-Fitr są zatem specjalną okazją do umacniania braterstwa pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. To właśnie w tym duchu Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego przekazuje wraz z modlitwą najlepsze życzenia i serdeczne powinszowania dla Was wszystkich.

Refleksje, jakimi chcielibyśmy podzielić się z Wami w tym roku, zgodnie z pielęgnowaną przez nas tradycją, dotyczą ochrony miejsc kultu.

Wiemy, że miejsca kultu pełnią ważną rolę w chrześcijaństwie i w islamie, podobnie jak i w innych religiach. Tak dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów kościoły i meczety to miejsca zarezerwowane na modlitwę, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Są one budowane i wyposażane w taki sposób, aby ułatwiać wyciszenie, refleksję i medytację. To miejsca, gdzie można wejść głębiej w siebie, w ciszy doświadczając Boga. Miejsce kultu każdej religii jest zatem „domem modlitwy” (zob. Iz 56,7).

Miejsca kultu są również przestrzenią duchowej gościnności. Wyznawcy innych religii pojawiają się tu przy różnych specjalnych okazjach: ślubach, pogrzebach, wspólnotowych świętach itp. Uczestnicząc w tych wydarzeniach w milczeniu i w postawie szacunku dla praktyk religijnych gospodarzy, mogą jednocześnie zakosztować ofiarowanej im gościnności. Praktyka taka jest uprzywilejowaną formą świadectwa jedności osób wierzących, bez umniejszania czy kwestionowania tego, co ich odróżnia.

Warto przytoczyć tu słowa Papieża Franciszka podczas jego wizyty w meczecie Hejdara Alijewa w Baku (Azerbejdżan) w niedzielę 2 października 2016 roku: „Wspaniałym znakiem jest spotkanie się w atmosferze braterskiej przyjaźni w tym miejscu modlitwy, znakiem ukazującym harmonię, jaką religie mogą budować wspólnie wychodząc z relacji osobistych i dobrej woli osób odpowiedzialnych”.

W kontekście niedawnych ataków na kościoły, meczety i synagogi – ze strony nikczemnych osób, dla których miejsca kultu zdają się być ulubionym celem ich ślepych i bezsensownych aktów przemocy – ważnym wydaje się przypomnienie tego, co mówi Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia podpisany przez Papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Azharu, Ahmada At-Tayyeba w Abu Zabi, 4 lutego 2019 roku: „Ochrona miejsc kultu – synagog, kościołów i meczetów – stanowi powinność zagwarantowaną przez religie, ludzkie wartości, prawa oraz konwencje międzynarodowe. Wszelkie próby atakowania miejsc kultu, lub zagrażania im poprzez zamachy, wybuchy, lub zniszczenia stanowią wypaczenia nauczania religijnego, a także wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego”.

Doceniając wysiłki wspólnoty międzynarodowej podejmowane na różnych poziomach na rzecz ochrony miejsc kultu na całym świecie, wyrażamy nadzieję, że obustronny szacunek, wzajemne poważanie i współpraca między nami pomoże nam w umacnianiu więzów autentycznej przyjaźni i uzdolni nasze społeczności do tego, aby mogły strzec miejsc kultu, a tym samym zapewnić następnym pokoleniom podstawowe prawo do wyznawania swojej wiary.

Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem, w imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego składamy szczere życzenia owocnego Ramadanu i radosnego święta Id al-Fitr.

Z Watykanu, 17 kwietnia 2020 roku

kardynał Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J. – przewodniczący
ks. prałat Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage – sekretarz

Zdjęcie: T. Nowak

Udostępnij